หน้าหลัก ประจำปี 2567 ประจำปี 2567 ความพึงพอใจ
Hot News :

สุวรรณ ทองพูล บ้านเหล่าเจริญ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 2565

การดำเนินงาน ศูนย์ อปพร. อบต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

อุบลราชธานี : ตำบลห้วยยางต้อนรับSAT International New normal Bike local series 2020

กองสวัสดิการฯ อบต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี

ค่ายธรรมะโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ห้วยยาง

 1. แผน/รายงาน
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. มาตรการ/หลักเกณฑ์/สถิติ
 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. แผน/รายงาน

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ เป็นบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศ ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอจดทะเบียนพาณิชย์ (รายใหม่)

 1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้จด) จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสถานที่ตั้งร้านค้าพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาสัญญาเช่า/หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จำนวน 1 ฉบับ
 4. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 5. แผนที่ตั้งร้าน จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารที่ใช้ขอรับบริการกรณีขอเลิกประกอบพาณิชย์

 1. ใบทะเบียนพาณิชย์ตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 3. หนังสือมอบอำนาจ(ถ้ามี)พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. เป็นลายลักษณ์อักษร

อัตราค่าธรรมเนียม

 1. จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ ทพ.0403 50 บาท
 2. เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์รายการละ 20 บาท
 3. เลิกประกอบพาณิชย์ 20 บาท
 4. ขอคัดสำเนา 30 บาท
 5. ขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท
 6. เป็นลายลักษณ์อักษร

ติดต่อยื่นแบบชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 28-29 กุมภาพันธ์ และมีกำหนดชำระ ตั้งแต่เดือน มกราคม - 30 เมษายน ของทุกปี
 2. ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม– 30 เมษายน ของทุกปี
  **ในกรณีบุคคลที่ เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการโอนขาย เพิ่มลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน
 3. ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ผู้มีคุณสมบัติคนพิการครบถ้วนแล้ว และมีความประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพความพิการ สามารถยื่นเอกสารหลักฐาน ในการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพความพิการ ในวันและเวลาราชการ ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

กรณีที่มอบอำนาจขึ้นทะเบียนแทนใช้หลักฐาน ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีประสงค์รับเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร) จำนวน 1 ชุด

หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียน มีดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับในกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประสงค์ขอรับ เงินผ่านธนาคาร (สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. จำนวน 1 ชุด)

แจ้งความจำนงการรับเงิน

 1. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 2. โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นลายลักษณ์อักษร

 1. กรณีรับเงินสด อบต.สำโรงจะทำการเบิกเงินและนำไปจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยจะมีหนังสือแจ้งแผนการจ่ายเงิน (วัน เวลา สถานที่ คณะกรรมการผู้จ่ายเงิน) ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 – 2 วัน
 2. กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ที่แจ้งความประสงค์โอนเข้าเข้าบัญชี ในวันที่ 10 ของทุกเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะทำการโอนเงินเข้าก่อนวันที่ 10

ความคิดเห็นล่าสุด!

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. สถานที่/แหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่น
 3. ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (โครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา") ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 การทำโคก หนอง นา ของวัดป่าศรีแสงธรรมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และช่วยเหลือชุมชน ในยุคโควิด 19 กำลังระบาดไปทั่ว ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเปลี่ยนไป เกิด Disruption ขึ้นมาหลายอย่าง วัดจึงเป็นที่พึ่งพิงพื้นฐานอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานตั้งแต่บูรพกษัตริย์ของไทยเริ่มรวบรวมอาณาเขตมาจนถึงปัจจุบันวัดยังอยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสาธุชนทุกหมู่เหล่าโครงการพระราชทานโคก หนอง นา วัดป่าศรีแสงธรรม ได้ดำเนินการต่อยอดจากการเป็นวิทยากรในฟาร์มตัวอย่างที่ศูนย์ศิลปาชีพยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยทางวัดได้แบ่งพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์ที่นักเรียนทำนาเป็นประจำทุกปีมาขุดเป็นโคก หนอง นา ซึ่งได้งบประมาณการขุดจากงบพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50,000 บาท และทางวัดสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงขุดเพิ่มเติมอีก 300,000...

[ 04-01-2566 ] Hits:663

น้ำตกถ้ำพวง บ้านนาบัว ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

   น้ำตกถ้ำพวง เป็นน้ำตกที่เกิดจากการรวมตัวของน้ำบนที่สูง ไหลตกจากหน้าผาซึ่งเป็นชะง่อนหินลงสู่พื้นดินบริเวณถ้ำพวง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านนาบัว ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นน้ำตกที่อาศัยน้ำหลากในช่วงฤดูฝนจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน การเดินทาง เดินทางตามเส้นทาง ๒๒๒๒ เลี้ยวซ้ายบ้านหนองฆ้อง-บ้านนาบัว จนพบทางเข้า เดินลัดเลาะตามทางคนเดินขึ้นไปจนพบน้ำตก

[ 03-01-2566 ] Hits:1250

Error: No articles to display

Error: No articles to display